Menu
Integritetspolicy
Hem » Integritetspolicy

MASTER DESIGNS INTEGRITETSPOLICY

Master Design AB, org. nr. 556347-9178, ("Master Design") värnar om att skydda din personliga integritet. Vi har därför utformat denna integritetspolicy ("Integritetspolicyn") som beskriver hur vi samlar in, använder, lämnar ut, överför och sparar information, inklusive dina personuppgifter, vid din användning av våra webbplatser http://www.masterdesign.se/ och http://www.reklamartiklar.nu/ ("Webbplatserna") vår webbshoptjänst och/eller någon annan webbplats eller tjänst som tillhandahålls av Master Design (härefter gemensamt benämnda "Tjänsterna"). Master Design är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna Integritetspolicy.

1.    Samtycke till behandling av personuppgifter

Genom att lämna personuppgifter till oss via våra Webbplatser och/eller Tjänster, t.ex. genom kontaktformulär eller vid skapande av användarkonto, eller i övrigt använda våra Tjänster, ger du ditt uttryckliga samtycke till vår behandling av dina personuppgifter och användning av cookies och liknande teknologier på det sätt som beskrivs nedan.

2.    Vilka personuppgifter och annan information vi samlar in

Vid användning av våra Webbplatser och Tjänster, t.ex. via kontaktformulär och vid samband med registrering av användarkonto, kan vi komma att samla in information om ditt namn och kontaktuppgifter, såsom e-postadress, adress och telefonnummer, samt personnummer.

Därutöver kan vi komma att samla in sådan information som är nödvändig för att kunna behandla betalningar via våra Tjänster, såsom kontokortinformation. Vi kan även spara information om din köp- och betalningshistorik, samt information relaterade till köpet, såsom artikel, artikelnummer, artikelbeskrivning, köpesumma och skattesatser. För att genomföra betalningar kan vi komma att använda andra tredje parter, se avsnitt 5 nedan.

Vi sparar även automatiskt viss information när du använder våra Webbplatser och Tjänster, bland annat information om hur du använder Webbplatserna och Tjänsterna, såsom (i) sökningar du gör och (ii) teknisk information, vilket kan inkludera vilka webbadresser (URL) du besöker, din IP-adress, vilken webbläsare, samt vilket operativsystem du använder. Vi använder även cookies för att samla in denna information, se nedan i avsnitt 7.

Om du deltar i marknadsundersökningar eller liknande som vi eller tredje parter genomför för vår räkning kan vi komma att samla ytterligare uppgifter utöver vad som anges i denna Integritetspolicy. Denna information kan även komma att kombineras med den övriga information du lämnat till oss och information från olika från olika offentliga register. Vilken information vi samlar in anges i samband med marknadsundersökningen.

3.    Hur vi använder informationen vi samlar in

Den information vi samlar in, inklusive personuppgifter, behandlar vi för att komma i kontakt med dig på din begäran och i övrigt kommunicera med dig angående våra Tjänster, för att ge dig tillgång till och för att administrera Tjänsterna, för att se till att Webbplatserna och Tjänsterna fungerar tillfredställande och för att utveckla och förbättra våra Webbplatser och Tjänster. Därutöver kan vi komma att behandla de personuppgifter du lämnar till oss för direktmarknadsföringsändamål.

Vid användning av våra Tjänster kan vi även komma att behandla dina personuppgifter för att administrera kundförhållandet, tillhandahålla rapporter, genomföra kundanalyser och kreditbedömningar och för affärsutvecklingsändamål.

Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för (a) att följa gällande lagar och förordningar, efterkomma begäran eller förelägganden från tillsynsmyndighet eller behöriga domstolar; för (b) att skydda och försvara våra rättigheter, vår egendom eller intressen; eller för (c) att skydda våra användare.

4.   Säkerhet

Vi värnar om att skydda dina personuppgifter. Vi vidtar därför lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen för att skydda dina personuppgifter så att de inte försvinner, stjäls, utsätts för obehörig åtkomst, ändras eller förstörs på ett otillåtet sätt.

Det lösenord du valt för att använda våra Tjänster skyddar ditt användarkonto. Du bör därför välja ett unikt och starkt lösenord, samt se till att du utloggad från Tjänsterna när du inte längre använder dem. Om du misstänker att någon obehörig har fått information om ditt lösenord eller tillgång till ditt användarkonto måste du omedelbart informera Master Design och ändra ditt lösenord.

5.   Utlämning av information till tredje parter

Vi kan komma att lämna ut den information vi samlat in, inklusive personuppgifter, till olika tredje parter enligt följande.

 5.1   Tjänsteleverantörer

För att kunna tillhandahålla Tjänsterna kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till olika tjänsteleverantörer, exempelvis webbhotell, transportörer och logistikföretag för lagerhållning av produkter. 

Därutöver kan vi komma att lämna ut personuppgifter till tredje parter för att kommunicera med dig genom nyhetsbrev eller på annat sätt (såsom för marknadsföringsändamål), eller för att genomföra användarundersökningar eller nöjdhetsenkäter.

Ovanstående tjänsteleverantörer får endast tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga för att de ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot oss och de får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner. De är även skyldiga att vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samma utsträckning som Master Design.

5.2   Övriga

Master Design kan vidare komma att lämna ut dina personuppgifter i andra fall än de som angivits ovan om det är nödvändigt för (a) att följa gällande lagar och förordningar, efterkomma begäran eller förelägganden från tillsynsmyndighet eller behöriga domstolar; (b) att skydda och försvara våra rättigheter, vår egendom eller intressen, exempelvis i en rättstvist; eller för (c) att skydda våra användare.

Vi kan därtill komma att överföra personuppgifter vi samlat in till tredje part vid omorganisation, fusion eller överlåtelse.

6.     Personer under 15 år

Vi samlar inte medveten in personuppgifter från personer som är under 15 år. Om du är under 15 år ber vi dig att inte använda Tjänsterna och inte förse oss med några personuppgifter. Om vi får reda på att vi samlat in personuppgifter från en person under 15 år kommer vi att vidta åtgärder för att radera uppgifterna.

7.     Användning av Cookies och liknande teknologier

Vi använder cookies på våra Webbplatser och i våra Tjänster. En cookie är en textfil som lagras på din dator eller din mobila enhet för att till exempel visa anpassade webbsidor för besökare eller för att samla in besöksstatistik. Om din webbläsare är inställd på att acceptera cookies sparas informationen på din enhet till det angivna utgångsdatumet för respektive cookie.

Cookies

Google Analytics

Namn            Utgångsdatum

__utma          30 minuter

__utmb          Slutet på webbläsarsessionen

__utmc          6 månader

__utmz          2 år

__utmv          2 år

Ändamål

Vi använder Google Analy-tics, en webbanalystjänst, för att samla in information om hur besökare använder våra Webbplatser. Informationen som samlas in kommer att vidarebefordras till Google för framställning av besöks-rapporter och lagras på Googles servrar i USA i enlig-het med Googles Analytics dataskyddspolicy.

Google kan också komma att överföra denna informat-ion till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning.

Genom att använda våra Webbplatser samtycker du till att Google hanterar din information på det sätt som anges ovan.

Sessionscookie

Namn                 Utgångsdatum
PHPSESSID       Slutet på webbläsarsessionen

Ändamål

Vi använder sessionscookies för att göra det möjligt att kontrollera och hålla reda på vilka användare som är in-loggade i våra Tjänster.

Funktionell cookie

Namn          Utgångsdatum
currency       6 månader från första användar-sessionen

Ändamål

Vi använder denna cookie för att hantera förvalt valu-taläge på http://www.reklamartiklar.nu/

Funktionell cookie

Namn           Utgångsdatum
language      6 månader från första användar-sessionen

Ändamål

Vi använder denna cookie för att hantera språkläge på http://www.reklamartiklar.nu/

Därutöver kan vi komma att använda genomskinliga bilder (s.k. clear GIFs eller web beacons) på Webbplatserna, i Tjänsterna och i e-postutskick för att samla in statistik och för att förbättra och utveckla våra Webbplatser och Tjänster.

Om du inte vill att en cookie lagras på din dator eller din mobila enhet kan du ändra dina inställningar i din webbläsare till att blockera cookies. Du kan även välja att installera Google Analytics Google Opt-out Browser Add-on genom att använda följande länk. Observera dock att om du väljer att blockera cookies kan det medföra att vissa delar av Webbplatserna eller Tjänsterna inte kommer att fungera korrekt eller överhuvudtaget.

8.      Länkar

Notera att våra Webbplatser och Tjänster kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Om du besöker dessa webbplatser gäller inte denna Integritetspolicy. Vi tar inte något ansvar för hur dessa webbplatser hanterar dina personuppgifter.

9.      Lagring av personuppgifter

Master Design sparar dina personuppgifter för den tid som är nödvändig för att uppfylla något av ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter eller för att efterkomma krav i lag eller förordning, tillsynsmyndighets begäran eller förelägganden från behöriga domstolar.

10.    Samtycke till Överföring av information till tredje land

För att tillhandahålla Tjänsterna och för att uppfylla övriga ändamål angivna i denna Integritetspolicy kan vi komma att överföra och behandla dina personuppgifter i andra länder, inklusive i länder utanför EU- eller EES-området. Genom att använda våra Tjänster samtycker du uttryckligen till detta.

11.    Tillgång till personuppgifter

Du har enligt personuppgiftslagen rätt att en gång per kalenderår, gratis, begära information om vilka personuppgifter som behandlas av oss genom att skicka en skriftlig underskriven ansökan till oss, se adress angiven i avsnitt 13 nedan. Vidare har du rätt att begära att personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen ska rättas, blockeras eller raderas.

Du har även rätt att när som helst begära att dina personuppgifter inte får behandlas för direktmarknadsföringsändamål genom att skriftligen meddela oss på adressen eller e-postadressen nedan.

12.   Tillägg till och ändring av denna Integritetspolicy

Master Design kan från tid till annan komma att göra tillägg till eller ändra denna Integritetspolicy. Genom att fortsätta använda våra Webbplatser och/eller Tjänster efter en sådan ändring anses du ha accepterat ändringen.

13.   Kontaktuppgifter

Om du har några frågor eller synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter eller denna Integritetspolicy vänligen kontakta oss på följande e-postadress: info@masterdesign.se

 

Master Design Sverige AB

Upplagsvägen 1

117 43 Stockholm

Senast uppdaterad: 2015-05-25

Birmingham Web Development
Contact Us